เลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะได้ดำเนินการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 โดยทำการสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จำนวน 1 คน โดยจะเสนอชื่อในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และเลือกให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ติดต่อเรา