แบบรายงานวัดผลความถนัดทางอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

      แบบรายงานวัดผลความถนัดทางอาชีพของนักเรียนชั้น ม.3 (ฉบับปรับปรุงใหม่)  ขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ Remote Drive กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือ คลิกที่นี่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จัดส่งแบบรายงานวัดผลฯ (ฉบับปรับปรุงใหม่) มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560  

ติดต่อเรา