แจ้งเพิ่มเติม การกรอกข้อมูลแบบรายงานวัดความถนัดทางอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  ตามที่ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการวัดความถนัดทางอาชีพนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน โดยให้นักเรียนเข้าโปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพฯ  และลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://vgnewtest.doe.go.th และสรุปผลตามแบบรายงานฯ นั้น  

เนื่องจากได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จะเปลี่ยนแปลงแบบรายงานผลวัดความถนัดทางอาชีพของนักเรียนชั้น ม.3  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียน เมื่อนักเรียนเข้าโปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพฯแล้ว ขอให้ปริ้นใบสรุปผลการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาและการเลือกอาชีพ (คลิกดูภาพตัวอย่าง ) ของนักเรียนทุกคนไว้ก่อน  และเมื่อได้รับแบบรายงานผลวัดความถนัดทางอาชีพฯ แบบใหม่ แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  และขยายเวลาการส่งแบบรายงานผล จากเดิม ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็น วันที่ 4 กันยายน 2560

ติดต่อเรา