รับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสได้รับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้

  1. นายประทีป        มากมูล            ประธานเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์
  2. นายจีรศักดิ์        จะยันรัมย์        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)
  3. นายลำพอง        ภาษาเวส        ผู้อำนวยการโรงเรียนวนาสงเคราะห์

 

ติดต่อ สพป.สก.1