โครงการพัฒนาครู เด็กปฐมวัยสู่การศึกษาไทย 4.0 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครู เด็กปฐมวัยสู่การศึกษาไทย 4.0 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ต.สระขวัญ อ. เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อ ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาครู หรือที่เรียกว่า Training Obec โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 
– ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนปฐมวัยในเครือข่ายฯ จำนวน 24 คน
– ครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระขวัญจำนวน 15 คน
– เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยเครือข่ายสระขวัญ จำนวน 50 คน 
รวมทั้งสิ้น 89 คน 
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรที่สอนในระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้และผลิตสื่อเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำไปใช้กับเด็กและให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เป็นสื่อที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ดอกไม้ ใบไม้ เมล็ดพืช ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้เป็นอย่างดี
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 40,000 บาท และเครือข่ายสระขวัญ อีก 3000 บาท

จากนั้น นายเรือง จันทพันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านภาษาไทยชั้น ป.1 และภาษาอังกฤษในะระดับชั้น ป.3 และประชุมมอบนโยบายแด่ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ สระขวัญ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์ อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา