รับการประเมินห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้รับการประเมินห้องสมุด ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

Message us