การติดตามการจัดการเรียนการสอน 3 จุดเน้น ของโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

          วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 3 จุดเน้น จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหว้า

ติดต่อเรา