เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

 
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดวันที่ 26 มิถุนายน  ของทุกปี
เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนในชุมคนได้หลีกหนีให้ห่างไกล
จากสารเสพติดซึ่งมีโทษต่อร่างกาย

ติดต่อ สพป.สก.1