การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

       แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ขอความร่วมมือดำเนินการวัดความถนัดทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน และสรุปผลตามแบบรายงานผลวัดความถนัดทางอาชีพของนักเรียนฯ  ส่งมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  1. หนังสือนำส่ง   2. แบบรายงานผลการวัดความถนัดทางอาชีพของนักเรียน หรือสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯได้ที่ Remote Drive กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา