โรงเรียนรักษาศีล ๕

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ

ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ” หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” (ต้นแบบ) ระยะที่3ประจำปี2560 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

ติดต่อเรา