แจ้งข้าราชการในสังกัด เกี่ยวกับการยืมเงินไปราชการ

แจ้งข้าราชการในสังกัด เกี่ยวกับการยืมเงินไปราชการโครงการคูปองครู  10,000  บาท  ที่จะอบรมในช่วงตั้งแต่วันที่  1-30  กันยายน 2560  ให้ส่งสัญญายืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในวันที่  11  กันยายน  2560  

 

ติดต่อเรา