การลงทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ

            ด้วย สพฐ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประเภทต่างๆ  

             สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูลของ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2559  โดยให้กรอกข้อมูลผ่านแบบเก็บข้อมูลทาง http://innoobec.com  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารนี้  หนังสือนำส่ง

ติดต่อเรา