ประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

นายเรือง จันทพันธุ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency : ITA) ระดับสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ หอประชุมบุนนาค (สพป.สระแก้ว เขต 1)  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรืองไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา