วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

1236

วันที่  27  มิถุนายน  2557

คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุทรภู่  เพื่อระลึกถึงกวีเอกของชาติไทย

ได้เรียนรู้ประวัติและผลงานต่างๆของท่าน  ที่ได้แต่งบทกลอน  บทกวีต่าง ๆ

ให้คนไทยทุกคนได้ชมผลงานของท่าน  จนถึงปัจจุบัน

และยังได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  ให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ถึงโทษและอันตราย

ของยาเสพติดทุกชนิด  และพวกเราสัญญาว่า  จะไม่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดทุกชนิด

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ติดต่อเรา