ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองปักหลักและโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายเรือง จันทพันธุ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก โดยมีนางสาวอรฤทัย พงษ์สนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก เป็นผู้เข้ารับการประเมิน

   จากนั้นได้ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองปักหลักและโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ซึ่งพบว่านักเรียนในระดับชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สามารถอ่านภาษาอังกฤษ และสามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษเองได้

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์

ติดต่อเรา