การทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

ตามที่ สพฐ. ได้กำหนดให้ดำเนินการทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสระแก้ว นั้น เนื่องจากระบบการทดสอบมีปัญหาจึงขอยกเลิการทดสอบทั้ง 2 วิชา ไปก่อน เมื่อ สพฐ. ได้กำหนดวันสอบใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อเรา