โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่  16 -20  มิถุนายน  2557

ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ไปแล้วนั้น ขณะนี้ บางท่านยังจัดส่งเอกสารในการขอเบิกเงินค่าพาหนะยังไม่ครบถ้วน ขอให้ท่านจัดส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล

(ณภัทร)  ภายในวันที่  1  กรกฎาคม  2557

รายละเอียดแนบท้าย

11

ติดต่อเรา