การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3ฯ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งกำหนดการทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิขาคณิตศาสตร์ ช่ววชั้นทื่ 3 ด้วยะรบ TEPE Online
ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 2670 ลว 18 ส.ค. 2560 นั้น สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแก้ไขสถานที่จัดสอบ จาก ร.ร.วัดสระแก้ว เป็น ร.ร.สระแก้ว

ติดต่อเรา