การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

เรียน. ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง ตามที่ สพฐ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นประจำทุกปี นั้น สำหรับ ปีการศึกษา 2560 สพฐ ยังมิได้แจ้ง กำหนดการดำเนินการแต่อย่างใด จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่ประสงค์เสนอชื่อนักเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในปีนี้ เตรียมการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารรายงาน โดยใช้แนวทางในการดำเนินการ ของปีการศึกษาที่ผ่านมา ไปพรางก่อน เมื่อ สพป ได้รับแจ้งจาก สพฐ แล้ว จะแจ้งให้สถานศึกษาจัดส่งต่อไป ซึ่งปกติ สพฐ กำหนดให้สถานศึกษา ส่งถึง สพป ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี

ติดต่อเรา