***รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด***

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โดยนักเรียนและคณะครูเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่คนในชุมชน

d5

d4

d7

d2

d1

d9

d8

ติดต่อเรา