ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กิจกรรม Active learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ กิจกรรม Active learning การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประชุมบุนนาค(สพป.สระแก้ว เขต 1) โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ประกาศให้โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นจุดเน้นเชิงนโยบายและเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 1 ด้านความมั่นคง โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีใจความสำคัญว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม อีกทั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงได้มีพระราชดำรัสแสดงความห่วงใยต่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยปรับรายละเอียดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอน สาระประวัติศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน 


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา