ชี้แจงเพิ่มเติม “การพัฒนาเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์กิจกรรม

เร่ียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 2563 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์กิจกรรม(active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในวันที่่ 17 สิงหาคม  2560  ณ หอประชุมบุญนาค นั้น ผู้เข้าอบรมเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส (33 โรง) โรงเรียนละ  2 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน คะ (ศน.ปราณี)

ติดต่อเรา