การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ศูนย์อำเภอเมืองสระแก้ว ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer center) อำเภอเมืองสระแก้ว และได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยการจัดโรงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice )

  1. เพื่อให้ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษมีแนวทางในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตอำเภอเมืองสระแก้วจำนวน 57 คนเข้าร่วมโครงการ

   ภายในงาน นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้เปิดจากการเปิดเผยว่าจากการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดเป้าหมายให้เป็นทิศทางเดียวกันโดยกำหนดเส้นพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกำหนดชิ้นงานชัดเจน ซึ่งคณะครูได้นำปัญหาที่ได้ไปคิดค้นวิธีการและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจนเกิดเป็น Best Practice และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ PEER CENTER อำเภอเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560

และจากการเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน นางสาวพจนีย์ คำกำเนิด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำเสนอผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่งได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้คุณครูได้วางแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้สิ่งใกล้ตัวที่อยู่ในความสนใจของเด็กๆในยุคปัจจุบันเข้ามาเป็นเครื่องมือในการแสดงผลงาน โดยการนำเสนอการทำอาหารผ่านเทคโนโลยี Social Network ซึ่งทำให้เห็นผลเกินคาด คือ นักเรียนที่ไม่กล้าแสดงออกในห้องเรียน สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านการฝึกและเรียนรู้ด้วยตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม โดยสามารถติดตามชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=02bI6hb5eAc  และ  https://www.youtube.com/watch?v=7WKUMnThRhQ   

และอีกหนึ่งตัวอย่างคือ นางพิมพ์ชนก ธีระเศวต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

  1. จัดทำสื่อบัตรคำศัพท์ บัตรรูปภาพ และ บัตรประโยคคำถาม เพื่อสนทนาเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะ ให้ข้อมูลตนเองและผู้อื่น
  2. ศึกษาแนวทางตามเส้นพัฒนาที่โรงเรียนกำหนด
  3. จัดกิจกรรมตามแนว Active Learning ได้แก่

3.1 ทบทวนคำศัพท์ด้วยเกม Pelmanism และ Words Family Card

3.2 นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในปละนอกชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อนช่วยเพื่อน

3.3 เล่นเกม Hit the board และทบทวนคำศัพท์ด้วย Brain Storming

3.4 ทำ Mind Mapping งานเดี่ยว โดยฝึกตั้งคำถามและตอบคำถาม

3.5 นำความรู้จาก mind mapping มาพูด impromptu speaking ภายใน1-2 นาที

3.6 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและ Reflections เพื่อปรับปรุงโดยครูเพิ่มเติม และ แก้ไขข้อบกพร่องและผิดพลาดร่วมกัน

3.7 นักเรียนเขียนเรื่อง My Hero และนำเสนอผลงาน และ ต่อยอดการเรียนรู้ด้วยการพูด impromptu speaking เรื่อง Myself แล้วส่งคลิปให้ครูเผยแพร่และหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป  

รับชมคลิบเพิ่มเติมได้ที่  https://youtu.be/_VNk0O-lDA4  

https://youtu.be/_VNk0O-lDA4

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์ อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา