ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดแสงจันทร์ตามโครงการชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการและเล่นอังกะลุงในงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดแสงจันทร์ตามโครงการชุมชนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ติดต่อเรา