การส่งผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ตามที่ สพป.สระแก้วเขต 1 แจ้งให้โรงเรียนส่งผลงานภาพความสำเร็จการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นั้น ผลงานที่ได้รับคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนไปจััดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดตราด) จึงให้ทุกโรงเรียนส่งผลงานภายในกำหนด

ติดต่อเรา