การอบรมสัมนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีพร้อมส่งมอบโครงการ. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

  • วันที่ 10-11 ส.ค. 2560 ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานพัสดุ .
  • เข้าร่วมโครงการการอบรมสัมนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีพร้อมส่งมอบโครงการ.
  • พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี.

 

ติดต่อเรา