เปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือ เรื่องการจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาฯ

เปลี่ยนจาก หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2571 ลว 9 ส.ค.60 เปลี่ยนเป็น ที่ ศธ 04153/ว2586 ลว 10 ส.ค.60

รายละเอียด

IMG_0001

1

2

ติดต่อเรา