เปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือ เรื่องการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดฯ

เปลี่ยนจาก หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2570 ลว 9 ส.ค.60 เปลี่ยนเป็น ที่ ศธ 04153/ว2585 ลว 10 ส.ค.60

รายละเอียด

IMG

1

2

3

4

ติดต่อเรา