กิจกรรมนิเทศติดตามการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายของสพป.สก เขต ๑ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบูรพา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพา  ได้มานิเทศติดตามการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑   ของโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน โดยเข้านิเทศ
1.การพัฒนาทักษะการอ่านและสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ระดับชั้ันประถมศึกษา
3.การพัฒนาทักษะการอ่านออกและเขียนได้วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        

         

ติดต่อเรา