ดาวน์โหลดตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์กิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

อ้างถึง หนังสือ ศธ 04153/2563 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ในการนี้ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ (ที่จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาละ 2 คน (ครูที่สอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา 1 คน) และครูที่สอนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 1 คน) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังแนบ หนังสือนำ  ตารางการประชุม

ติดต่อเรา