ขอเชิญร่วมโครงการ innovative school 2017

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการ innovative school 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนให้ผู้บริหาร change leadership min-set ในการบริหารโรงเรียนให้เท่าทันยุคดิจิตอล และครูสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดแผนการเรียนการสอน ให้แก่สถานศึกษา พร้อมทั้งให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัลได้ ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thicyouth.com

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา