แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง E-mail ของหน่วยงานราชการ

ด้วยสพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ให้บริการ E-mail ของทางสำนักเขต เพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงเรียนในสังกัด

โดยความร่วมมือกับ google ในโครงการ google for education สามารถใช้ E-mail ที่ทางสำนักงานออกให้กับ

โรงเรียนในสังกัด เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.gmail.com ของทาง บริษัท google

โรงเรียนสามารถตรวจสอบ E-mail ได้ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

อ.เมือง

อ.เขาฉกรรจ์

อ.คลองหาด

อ.วังน้ำเย็น

อ.วังสมบูรณ์

*หมายเหตุ E-mail นี้สามารถใช้งานแทน Obecmail ของโรงเรียนในการขอรหัสใช้การระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ได้

ติดต่อ สพป.สก.1