ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนศาสตร์พระราชา ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)  สพป.สระแก้วเขต 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560   โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีครูในสังกัดฯ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 180 คน เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างความตระหนักให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและการปลูกฝังลงสู่นักเรียนอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการมีการแบ่งเป็น 4 ฐานได้แก่

ฐานที่ 1 ฐานการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานที่ 2 การทำนาข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์

ฐานที่ 3 การจัดผ้าประดับในพิธีต่างๆ

ฐานที่ 4 การทำน้ำยาอเนกประสงค์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ติดต่อ สพป.สก.1