การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560

   ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว  ขอความร่วมมือร่วมบริจาคทรัพย์

ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560

ไปถวาย ณ วัดแจ้งแสงอรุณ  พระอารามหลวง  ตำบลธาติเชิงชุม  

อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ในวันพฤหัสบดีที่ 2  

พฤศจิกายน 2560  เวลา 10.00 น.  

   สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด

ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลในครั้งนี้ โดยรวบรวมเงินบริจาค

ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ภายในวันที่  5  ตุลาคม  2560

ติดต่อ สพป.สก.1