ศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดสระแก้ว”

     ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้ง “ศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุกทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  เพื่อช่วยเหลือบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

     ในการนี้ จึงขอความร่วมมือบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ดังกล่าว  สามารถบริจาคโดยตรงผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

สาขาสระแก้ว บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 236-0-80657-2  ชื่อบัญชี

“ศูนย์รวมน้ำใจประชารัฐช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยจังหวัดสระแก้ว” หรือสามารถบริจาคโดยตรงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว 

ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว (ฝ่ายความมั่นคง)  , อำเภอทุกอำเภอ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ติดต่อเรา