โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เครือข่ายคลองอุดมซับ

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ปีงบประมาณ 2560 ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ณ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ถึง 4-8 สิงหาคม 2560 จัดโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองอุดมซับ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และมุ่งเน้นใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนในระดับชั้น ป. 6 จำนวน 154 คน และชั้น ม.3. จำนวน 39 คน รวมทั้งสิ้น 193 คน เข้าร่วมโครงการ

จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้นวัตกรรมสื่อการสอนในการแจกลูกสะกดคำ โดยใช้สีของโรงเรียนบ้านหนองแกให้กับนักเรียนด้วย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์

ติดต่อเรา