ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมบริจาคเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 42 จังหวัด ส่งผลกระทบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และนักเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุดังกล่าวในหลายพื้นที่ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แจ้งประชาสัมพันธ์และตั้งศูนย์รับบริจาค เป็นเงินและสิ่งของเครื่องยังชีพจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เห็นว่า เพื่อความสะดวกในการรับบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมบริจาคเป็นเงิน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธา แล้วนำส่งที่ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในแต่ละเครือข่ายฯ แล้วให้ประธานเครือข่ายนำเงินบริจาคดังกล่าว มาส่งมอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จะได้รวบรวมนำเงินส่งมอบต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา