โครงการเข้าค่ายพัฒนาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Project Work Camp

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพัฒนาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ English Project Work Camp ระดับ ม.๓ ณ โรงเรียนบ้านคลองผักขม สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีมีนักเรียนชั้น จากโรงเรียนบ้านคลองผักขม จำนวน ๔๘ คน และโรงเรียนบ้านหนองเตียน จำนวน ๓๒ คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

จากนั้นได้นำ คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จึงได้พบว่าครูผู้สอนมี ได้ต่อยอดนวัตกรรม “สีสันการอ่าน” ของโรงเรียนบ้านหนองแก โดยได้นำถ้วยไอยศครีม มาประยุกต์ ใช้เป็นสื่อการสอนในการแจกลูกสะกดคำ แทนการใช้บัตรคำ โดยมีวิธีการคือใช้ถ้วยไอยศครีม ๑ ใบ เขียนพยัญชนะด้วยสีดำ หลายๆตัวจนรอบถ้วย และใช้ถ้วยไอยศครีมอีก ๑ ใบ เขียนด้วย สระ ซึ่งเป็นสีแดง และตัวสะกด ซึ่งเป็นสีน้ำเงิน แล้วเจาะรูไว้ตรงกลาง จากนั้นเอาถ้วยที่เป็นตัวพยัญชนะซ้อนไว้ด้านใน แล้วก็หมุนให้ตัวอักษรตรงกับรู แล้วให้เด็กสะกดอ่านคำ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ติดต่อเรา