การรายงานการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามข้อเน้นย้ำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการดำเนินการจัดทำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้จัดส่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียนฉบับปรับปรุง เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน และกรอกข้อมูลการดำเนินงาน ในลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJoYoukX78qdfzQ_KQdw3vrksx6r3fOSo69x82Mjq40/edit?usp=sharingให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ติดต่อเรา