ขอเชิญร่วมโครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมโครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ 2560 ด้วยมูลนิธิ อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ
พ. ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12 ถึง 25 ปี ที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.utokapat.org

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา