ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ในวันอาหารโลกประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ในวันอาหารโลกประจำปี 2560 ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันอาหารโลก 16 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับ ปี 2560 นี้ ได้กำหนดหัวข้อการจัดวันอาหารโลกคือ “เปลี่ยนอนาคตของการอพยพย้ายถิ่นฐาน ด้วยการลงทุนด้านอาหารและการพัฒนาชนบท”  โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปี ผู้สนใจสามารถส่งโปสเตอร์เข้าร่วมประกวดได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยส่งไปที่เว็บไซต์ http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/en/ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา