ขอเชิญร่วมตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมตอบคำถามนายกรัฐมนตรี ที่ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคำถาม 4  ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  โดยมีคำถามดังต่อไปนี้
1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล หรือไม่

  1. หากไม่ได้ จะทำอย่างไร
  2. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่น เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
  3. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ให้ และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมตอบคำถามดังกล่าว ขอให้ตอบในแบบฟอร์ม แล้วนำคำตอบส่งด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ศูนย์ดํารงธรรม จังหวัดสระแก้ว หรืออำเภอ หรือห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สระแก้ว ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ได้ที่ http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/damrong/info/4Question.pdf

นายรุ่งตะวัน   โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา