สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

เรียน ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง

ด้วยสพฐ.ขอให้สพป.สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ทุกประเภท เพื่อเป็นฐานข้อมูล ระดับสพฐ. 

จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน าจัดส่งทางเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  (ผลงานตั้งแต่ปี 2556-2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  IMG_0002

ติดต่อ สพป.สก.1