การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มีกำหนดการออกนิเทศเพื่อติดตามการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 7 สิงหาคม 2560 ในการนี้จึงแจ้งให้โรงเรียนและครูผู้สอนจัดทำแบบนิเทศติดตาม เพื่อรอรับการนิเทศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 2422 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2560 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกที่นี่

ติดต่อเรา