ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมเทคนิคการเขียนสรุปใจความสำคัญและการเขียนสื่อความ

ด้วยกลุ่มนิเทศฯ จะจัดอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนสรุปใจความสำคัญและการเขียนสื่อความ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมบุณนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ให้กับสมาชิกครูชมรมภาษาไทย จำนวน 250 คน ได้แจ้งไปแล้วนั้น ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว2378 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 แต่เนื่องด้วยสมาชิกชมรมบางส่วนติดภารกิจอบรมครูพัฒนางบ (10,000 บาท) จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู  ในสังกัดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรม ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมดังกล่าวข้างต้น แจ้งประสานเพื่อเข้ารับการอบรมได้ ก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่เบอร์  087-1432500  ศน.ทิพย์วรรณ ด่วน ( รับจำนวนจำกัด )

ติดต่อเรา