การปรับเกณฑ์ การประกวดผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2560

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการประกวดตามนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนอย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โดยการขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์สู่การทำโครงงาน ทักษะการอ่านออกและสื่อสารได้ภาษาไทย ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียนที่เหมาะสม ตลอดจนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จึงจัดส่งรายละเอียดและเกณฑ์การประกวด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกที่นี่

ติดต่อเรา