แจ้งส่งรูปผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 ทั้งข้าราชการและนักการภารโรง ในสถานศึกษาของท่าน ส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติมายัง กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เพื่อที่จะได้นำมาจัดทำข้อมูลและ VRT ผู้เกษียณตามขั้นตอน ต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1