เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออก  

วันที่ 21 ก.ค. 2560 ่เวลาเวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านคลองทรายได้นำนักเรียนเข้าร่วม

เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก  และโรคไข้เลือดออก  

ณ อำเภอวังสมบูรณ์

 

 

 

 

ติดต่อเรา