ขับเคลื่อน PLC

เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดอบรมระบบ PLC ขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net ให้สูงขึ้นอย่่างยั่งยืน

ติดต่อเรา