การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบในระบบ

https://e-budget.jobobec.in.th  ว่ารายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค

(ค่าไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ไปรษณีย์   ค่าอินเทอร์เน็ต ) ครบถ้วนหรือไม่

ขอความร่วมมือให้รายงานให้ครบถ้วนท้้งจำนวนเงิน และหน่วยการใช้

ภายในวันที่ 20  กรกฎาคม  2560

 

ติดต่อเรา